ចំពោះអ្នកមិនទាន់ចេះសោះ ឬ ចេះខ្លះហើយ
·     Forex trading course
ផ្នែកទី១ : សិក្សាពីរបៀបប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ជួញដូរ MT4
 • ប្រភេទគូនៃលុយ និង ទ្រនិចលក់ ឬ ទិញ
 • គម្លៀតតម្លៃនៃហាងឆេង លក់ ទិញ ( Spread)
 •  ប្រភេទនៃ Candle stick ហាងឆេងចុះ និង ឡើង
 •  អ្វីទៅហៅថាហាងឆេងធ្លាប់ចុះទាប និង ឡើងខ្ពស់ 
 •  អ្វីទៅ ខ្សែ MA តើមានមុខងារ បង្ហាញពីអ្វីនៃហាងឆេងលុយ?
 •  របៀបប្រើTrendline ,Support ,Resistance ក្នុងការព្យាករ
 •  ការកំណត់តម្លៃចូលទីផ្សារ តាមស្តង់ដារ និង របៀបប្រើប្រាស់ដើមទុន
 •  របៀបប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ជំនួយបន្ថែមក្នុងការចូលទីផ្សារ
 •  Buy Stop/ Sell stop
 •  Buy Limit / Sell limit
 •  Take profit / Stop lose
ផ្នែកទី២ : យុទ្ធសាស្រ្តចូលទីផ្សារ
- ផ្អែកទៅលើការវិភាគព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ
- ផ្អែកទៅលើការវិភាគហ្រ្គាហ្វិចដើម្បីដឹងពីចំណុចចូលទីផ្សារ
- ការគ្រប់គ្រងដើមទុនចូលទីផ្សារ កាត់ខាត កាត់យកចំណេញ ទៅតាមស្តង់ដារ ។
………………………………………………………………
ទួលចុះឈ្មោះរៀនគ្រប់ពេល
 - រៀននៅតាមអនឡាញមានវីដឺអូរ ពន្យល់ក្បោះក្បាយ ងាយយល់ ចង់ចាំ
 - ទទួលបានការប្រឹក្សាពេញមួយជីវិតក្នុងការវិភាគទីផ្សារហាងឆេងលុយ
-  រៀនជាមួយគ្រូដែលមានបទពិសោធ ដែលពន្យល់បកស្រាយគ្រប់ស្ថានការណ៍តម្លៃសមរម្យ ហ្វឹកហាត់ក្នុងការវិភាគរហូតស្ទាត់ជំនាញទើបអនុវត្តលុយពិត។

No comments:

Post a Comment