បេសកកម្ម

 💥ចែករំលែក និង ប្រឹក្សា ដោយមិនគិតថ្លៃ ក្នុងក្រុមតេឡេក្រាមចុច link, t.me/studyclub2 រៀនគ្រប់ជំនាញ ប្រឹក្សាពេញមួយជីវិតទទួលបានឱកាសពិសេសផ្សេងៗទៀតសម្រាប់សិស្សជំនិតតម្លៃ200$ បញ្ចុះសល់150$ចំពោះបងប្អូនចង់ស្វែងយល់លម្អិតតាមលំដាប់លំដោយ។

 ........................................ 

តម្លៃជាកញ្ចប់សិក្សា ១.កម្រិត១ ចំណេះដឹងជំនាញ  ២.កម្រិត២ ចំណេះទូទៅ ( ទស្សន: & ចិត្តសាស្រ្ត 30 ប្រធានបទ) ៣.កម្រិត៣ ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ (ប្រើមនុស្ស+លុយ&ចរន្តលុយ+ដើម្បីគោលដៅក្នុងអាជីវកម្ម(សហគ្រិន)។

 ………………………………………… 

💥ទស្សនអប់រំ »ដើម្បីសុខសន្តិភាពខាងក្នុង ខ្លួន និង ខាងក្រៅខ្លួន សម្រាប់ សង្គមគ្រូសារ សង្គមជាតិ និង ពិភពលោក បង្ហាញដោយ លី វ៉ាន្នី studyclub1 ទស្សនៈ & ចិត្តសាស្រ្តអប់រំ នៃ ក្បួនមុន្ទជ័យ ពន្យល់តាមបែបតក្កវិជ្ជា វត្ថុបំណង សន្តិភាព ខាង ក្នុងខ្លួន និង ក្រៅខ្លួន សម្រាប់ សង្គមគ្រួសារ សង្គមជាតិ និង ពិភពលោក & ផ្នត់គំនិតអាជីវកម្ម និង ជំនួញ : សិក្សាមិនកំំត់រយៈពេលមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់នៃ ជីវិត ៚ 

💥ទទួលបណ្តុះបណ្តាល លក្ខណៈជាបុគ្គល ឬ ជាក្រុម ។ ទទួលបានការប្រឹក្សាពេញមួយជីវិត បន្ទាប់ពីសេវាបណ្តុះបណ្តាល។

No comments:

Post a Comment