អត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបាន
១. ចំណេះដឹងពិតប្រាកដសម្រាប់ប្រើប្រាស់ពេញមួយជីវិត
២. មានទីប្រឹក្សាសម្រាប់ពិគ្រោះពីបញ្ហាផ្សេងៗ នៃដំណើរជីវិ
៣. ងាយយល់, ចងចាំ ងាយអនុវត្តន៍ ក្នុងការបង្កើតជំនាញ ដឹកនាំគ្រប់ គ្រង ខ្លួនឯង គ្រួសារ អាជីវកម្ម ។


No comments:

Post a Comment