អត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបាន
១. ជំនាញច្បាស់លាស់នៃការលក់ទិញ ហាងឆេងលុយ។
២. ប្រឹក្សាពេញមួយជីវិតនៃវិស័យ Forex
៣. ងាយយល់, ចងចាំ ងាយអនុវត្តន៍ ក្នុងការបង្កើតជំនាញ
៤. ជួយផ្តល់ ពត៍មានទិញ លក់ ដោយ free ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីអោយសិស្សឆាប់ចំនេញ។
៥. មានជំនាញ មានចំណូលចាប់ពី 10$ ឡើងទៅប្រចាំថ្ងៃ ឬ លើសពីនេះ នឹងអាស្រ័យទៅដើមទុន។
៦. ​ ក្លាយជាម្ចាស់ Business ផ្ទាល់ខ្លួនមួយ ដែលអាចធ្វើអោយបងប្អូនទទួលប្រាក់ចំណូលពេញមួយជីវិតពីវិស័យមួយនេះនៅពេលដែលចេះប្រាដក៕

No comments:

Post a Comment