ទំនាក់ទំនង


ទំនាក់ទំនងសិក្សា 
  • គ្រប់ពេល សូមភ្ជាប់គណនីតេឡេក្រាម
  • សូមទំនាក់ទំនងក្រុមប្រឹក្សាណាម្នាក់ដែលលោកអ្នកស្គាល់
  • ឬ ចុចចូលតាមប៉ូតុងក្នុងវើបសាយផ្ទាល់តែម្តងចូលក្រុមរួមតេឡេក្រាម។No comments:

Post a Comment